Valberedning

I enlighet med den instruktion för valberedningen som antagits av årsstämman ska ledamöterna i Investors valberedning utses av de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget som önskar utse en ledamot. Därutöver ska styrelsens ordförande vara ledamot i valberedningen.

Valberedningens förslag lämnas i samband med kallelsen till kommande årsstämma.

Valberedningen ansvarar för att bereda och presentera förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsearvode (uppdelat på ordförande, ledamöter och utskott), ordförande vid stämman, arvodering av revisorer och val av revisorer samt förslag till regler för valberedningen.

Valberedningen består av:

Leif Johansson, Wallenbergstiftelserna
Anders Oscarsson, AMF Tjänstepension och AMF Fonder
Magnus Carlsson, SEB-Stiftelsen
Peder Hasslev, Alecta
Jacob Wallenberg, styrelseordförande i Investor AB

Aktieägare som önskar lämna förslag till Investors valberedning är välkomna att kontakta valberedningen.

valberedning@investorab.com

Investor AB
Att: Valberedningen
103 32 Stockholm