Återköp av egna aktier

Bemyndigande om återköp har funnits sedan 2000
Investors styrelse föreslog att den ordinarie Årsstämman skulle ge styrelsen ett bemyndigande att besluta om återköp av egna aktier. Detta mandat innebär att styrelsen ges möjlighet att fram till nästa ordinarie bolagsstämma - om man så finner lämpligt - besluta om återköp av bolagets aktier.

Återköp kan uppgå till maximalt 10 procent av utestående aktievolym, i enlighet med gällande lagstiftning. Eventuella återköp kan komma att ske såväl över börs som genom erbjudande till aktieägarna. Styrelsens mandat föreslås även innefatta möjlighet att överlåta återköpta aktier.

Återköp av aktier för att säkra långsiktiga incitamentsprogram
Styrelsen har tidigare valt att utnyttja återköpsbemyndigandet i Investor AB till säkring av bolagets långsiktiga incitamentsprogram. 

Återköp av aktier i kapitalstruktursyfte
Återköp av egna aktier i annat syfte än att säkra programmet för långsiktig aktierelaterad lön har ej genomförts, då bedömningen varit att det är mer attraktivt ur ett långsiktigt aktieägarperspektiv att kapital investeras i nya och existerande innehav med hög avkastningspotential.