Investors ledning

Styrelsen utser verkställande direktör och fastställer en instruktion för verkställande direktörens arbete. Verkställande direktören ansvarar för den dagliga verksamheten i bolaget. Ansvaret innefattar bland annat investeringar i företag och avyttringar av innehav, personal-, finans- och ekonomifrågor samt löpande kontakter med företagets intressenter och den finansiella marknaden.

Verkställande direktören säkerställer att styrelsen får den information som krävs för att kunna fatta väl underbyggda beslut. Verkställande direktören är ledamot i Investors styrelse och närvarar vid samtliga styrelsemöten, utom då verkställande direktören själv utvärderas samt vid det tillfälle då styrelsen träffar revisorn utan närvaro av personer från företagsledningen.