Styrelse

Styrelsen utses av aktieägarna vid årsstämman med en mandatperiod från årsstämman fram till och med slutet av nästa årsstämma. Styrelsen förvaltar för ägarnas räkning företaget genom att fastställa mål och strategi, utvärdera den operativa ledningen samt säkerställa system för uppföljning och kontroll av etablerade mål.

Det är också styrelsens ansvar att säkerställa korrekt informationsgivning till företagets intressenter, efterlevnad av lagar och regler samt etablering och utveckling av etiska riktlinjer och interna policies. Investors styrelse är beslutsför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Styrelsen i Investor ska enligt bolagsordningen bestå av minst tre och högst tretton ledamöter samt högst fyra suppleanter. Årsstämman beslutar det exakta antalet styrelseledamöter. Styrelsen biträds av en styrelsesekreterare som inte är ledamot i styrelsen. Styrelseledamöterna ska ägna Investor den tid och omsorg som uppdraget kräver. Varje styrelseledamot ansvarar för att begära in eventuell kompletterande information som han/hon anser nödvändig för att fatta underbyggda beslut. För att ge nya ledamöter kunskap om verksamheten genomgår de en omfattande introduktionsutbildning som bland annat innefattar möten med företagets avdelningschefer. Styrelseledamöterna erhåller kontinuerlig uppdatering av nya regler, praxis och förordningar som kan påverka verksamheten.

Styrelsens oberoende och närvaro finns i Årsredovisningen för respektive år. 

Styrelsen får såväl interna som externa presentationer av de finansiella marknaderna. Styrelsen diskuterar utvecklingen och effekterna på branscher, marknader och enskilda företag med särskild inriktning på Investors innehav och deras långsiktiga strategi.

En viktig del av styrelsearbetet är de finansiella rapporter som presenteras, bland annat inför delårsrapporten, delårsredogörelserna och bokslutskommunikén. Vid de ordinarie styrelsemötena redogörs för det löpande arbetet inom affärsområdena med fördjupade analyser och åtgärdsförslag beträffande innehav. En genomgång av successionsplanering hålls också årligen i styrelsen.