Klimat och resurseffektivitet

Näringslivet har en viktig roll i att agera och genom nya innovativa lösningar motverka klimatförändringarna och öka resurseffektiviteten.

Ansvarsfull ägare

Klimatförändringarna accelererar snabbare än åtgärderna för att motverka deras effekter. Näringslivet har en viktig roll i att agera och genom nya innovativa lösningar motverka klimatförändringarna och öka resurseffektiviteten. Investor står bakom klimatmål som är förenliga med Parisavtalet och har satt mål om att halvera utsläppen av växthusgaser per 2030. 

Investors 2030 mål:

  • Att minska CO2e utsläpp från den totala portföljen med 70 procent per 2030 jämfört med 2016 (portföljbolagens scope 1 och 2 utsläpp)
  • Ha ambitionen att nå nettonollutsläpp i hela värdekedjan senast per 2050 
  • Att säkerställa att alla portföljbolag sätter relevanta reduktionsmål relaterat till deras produkter, tjänster eller värdekedjor (portföljbolagens Scope 3 utsläpp)
  • Uppmuntra alla portföljbolag att förbinda sig till Parisavtalet och när relevant, till Science Based Targets
  • Uppmuntra alla portföljbolag att rapportera klimatrelaterade risker och möjligheter i enlighet med TCFD-ramverket (Task Force on Climate Related Financial Disclosure)

Som en engagerad och långsiktig ägare vill vi verka så att våra företag kan investera och innovera. Företagens framtida framgång är beroende av deras förmåga att driva förändring och att investera i nya lösningar som är mer resurseffektiva och som möter kundernas behov inte bara idag utan även i morgon. Vi är övertygade om att detta är avgörande för långsiktigt värdeskapande och därmed skapar värde för samhället i stort liksom vår planet. Vi följer upp våra portföljbolag årligen avseende avfall, vattenförbrukning och koldioxidutsläpp. Vi uppmuntrar våra företag att sätta mål kopplade till resurseffektivitet.

Status 2023

79% av våra företag har reduktionsmål för scope 3 utsläpp

65% minskning av växthusgasutsläpp från våra portföljbolag jämfört med 2016

71% av våra företag har mål rörande resurseffektivitet 

Ansvarsfullt företag

Även om Investors direkta miljöpåverkan är begränsad, vill vi vidta åtgärder för att minska vårt negativa avtryck och koldioxidutsläpp. Investor står bakom klimatmål som är förenliga med Parisavtalets mål att begränsa den globala temperaturhöjningen till 1,5 grader jämfört med förindustriella nivåer.

Investors 2030 mål:

  • Nå nettonollutsläpp som bolag per 2030
  • Ha ambitionen att nå nettonollutsläpp i hela värdekedjan senast per 2050

Exponential Roadmap Initiative och UNFFCC Race to Zero

Exponential Roadmap Initiative samlar världsledande aktörer som har åtagit sig att bidra till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5-grader. Det omfattar teknikinnovatörer, forskare, företag och civilsamhälle som driver insatser som kan bidra till exponentiella klimatåtgärder såsom beskrivningen av de 4 pelarna i 1.5°C Business Playbook. 

Exponential Roadmap Initiative är en inträdesport för företag att ansluta till FN:s Race to Zero kampanj som uppmanar icke-statliga aktörer att vidta omedelbara åtgärder för att halvera de globala utsläpper per 2030 och bidra till en hälsosammare, mer rättvis fossilfri värld över tid. Alla medlemmar har åtagit sig samma övergripande mål: att snabbt och rättvist minska utsläppen i linje med Parisavtalet genom transparenta åtgärdsplaner och robusta mål i närtid.

Växthusgasutsläpp inom scope 1 och 2 för Investor AB uppgick till 22 ton 2023, en minskning med 82 procent jämfört med 2016. För att nå nettonollmålet kommer Investor minska utsläppen från vår energianvändning och företagets bilar. Investor har också mål att minska utsläppen från vår värdekedja, våra portföljbolag (läs mer under Ansvarsfull ägare). Investor mäter och analyserar växthusgasutsläpp på årsbasis vilket ger oss bättre möjlighet att minska våra direkta och indirekta påverkan. Investor rapporterar koldioxidutsläppen till CDP. 

Status 2023

82% minskning av växthusgasutsläpp från vår egen verksamhet (scope 1 och 2) jämfört med 2016 

96% förnybar energi till Investor AB:s fastigheter och kontor

FN:s hållbarhetsmål

Ta reda på hur Investor och våra företag bidrar till FN:s hållbarhetsmål