Årsstämma 2020

Vid Investors årsstämma den 17 juni 2020 fattades bl.a. följande beslut.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2019.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 9,00 kronor per aktie med avstämningsdag måndagen den 22 juni 2020. Utdelningen beräknas betalas ut torsdagen den 25 juni 2020.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Årsstämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, styrelseledamöterna Gunnar Brock, Johan Forssell, Magdalena Gerger, Tom Johnstone, Sara Mazur, Grace Reksten Skaugen, Hans Stråberg, Lena Treschow Torell, Jacob Wallenberg och Marcus Wallenberg. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Jacob Wallenberg till styrelseordförande.

 Styrelsearvode

Årsstämman beslutade om oförändrat styrelsearvode i form av kontantarvode och syntetiska aktier i enlighet med valberedningens förslag till ett totalt värde om

10 950 000 kronor att utgå med 2 800 000 kronor till styrelseordföranden, med

1 625 000 kronor till vice ordföranden och med 750 000 kronor vardera till övriga sju styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget samt sammanlagt 1 275 000 kronor kontant som arvode för arbete i styrelseutskotten. Arvode för arbete i styrelseutskotten fördelas med 305 000 kronor till revisions- och riskutskottets ordförande och

200 000 kronor vardera till övriga tre ledamöter och 180 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 95 000 kronor vardera till övriga två ledamöter.

Revisor

Årsstämman omvalde Deloitte AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021 i enlighet med valberedningens förslag.

Riktlinjer för ersättning

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i den utökade ledningsgruppen. Riktlinjerna överensstämmer i sak med vad som fastställdes av årsstämman 2019.

Program för långsiktig rörlig ersättning

Årsstämman godkände, i enlighet med styrelsens förslag, omfattningen av och huvudprinciperna för dels programmet för långsiktig rörlig ersättning för medarbetare inom Investor, exklusive Patricia Industries (uppdelat på en Aktiesparplan och ett Prestationsbaserat Aktieprogram), dels programmet för långsiktig rörlig ersättning för medarbetare inom Patricia Industries (baserat på samma struktur som programmet för Investor, men relaterat till värdeutvecklingen i Patricia Industries i stället för till Investoraktien). Programmen motsvarar huvudsakligen de program som beslutades av årsstämman 2019.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till årsstämman 2021 besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A och serie B för att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, för att möjliggöra överlåtelse av egna aktier inom ramen för programmet för långsiktig rörlig ersättning för medarbetare inom Investor samt för att säkra kostnader inklusive sociala avgifter sammanhängande dels med nämnda program, dels med utgivandet av syntetiska aktier som del av styrelsearvode.

Årsstämman beslutade även att överlåtelse av egna aktier av serie B får ske till de medarbetare som deltar i programmet för långsiktig rörlig ersättning 2020. Högst 500 000 aktier eller det högre antal som kan följa vid omräkning vid split, fondemission eller liknande åtgärder får överlåtas. Överlåtelse får ske under den tid och till det pris som anställda äger rätt att förvärva aktier enligt programmet. Bolaget innehar idag 1 703 528 egna aktier av serie B.

Bolagsordning

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande ändring av bolagsordningen.

Förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson

Årsstämman biföll inte aktieägaren Thorwald Arvidssons förslag.

Konstituerande styrelsesammanträde

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes till ersättningsutskottet Jacob Wallenberg (ordförande), Tom Johnstone och Lena Treschow Torell. Till revisions- och riskutskottet valdes Grace Reksten Skaugen (ordförande), Gunnar Brock, Magdalena Gerger och Jacob Wallenberg. Marcus Wallenberg valdes till vice ordförande i styrelsen för Investor AB.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet beslutade styrelsen, i enlighet med valberedningens rekommendation, att, i likhet med 2019, anta en policy enligt vilken styrelseledamöter, som inte tidigare har motsvarande innehav, under en femårsperiod, förväntas bygga upp ett eget innehav av aktier i Investor (eller motsvarande exponering mot Investoraktien, till exempel i form av syntetiska aktier) till ett marknadsvärde som förväntas motsvara minst ett års arvode före skatt, exklusive arvode för utskottsarbete.

 

Styrelsen

Investor AB (publ)

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se länk