Vår strategi

Vi har en tydlig och väldefinierad strategi för att framtidssäkra Investor och våra företag och därmed maximera långsiktigt värde.

Vårt övergripande mål är att generera en attraktiv totalavkastning. Vårt avkastningskrav uppgår till 8-9 procent per år (riskfri ränta plus marknadens riskpremie). 

Vår Affärsmodell

Vi investerar i och bygger högkvalitativa företag och skapar hållbart värde genom vår affärsmodell baserat på engagerat ägande.

Vi stöder aktivt våra företag i att hantera dagens snabbföränderliga omvärld genom att använda vår beprövade modell för engagerat ägande, kärnan i vår värdeskapandeprocess. Vi arbetar strukturerat och har samma ansats gentemot alla  företag, samtidigt som vi tar hänsyn till att de alla befinner sig i olika faser i olika branscher.

Styrelserna i våra företag, och ordföranden i synnerhet, är av stor betydelse i vår ägarmodell. Vi strävar alltid efter styrelserepresentation och efter att säkerställa att  styrelserna är de bästa möjliga med avseende på relevant kompetens och erfarenhet. Våra business team, bestående av våra styrelserepresentanter och investeringsansvariga på Investor, bygger djup kunskap om varje företag, dess industriella dynamik och konkurrenssituation med målet att identifiera strategiska värdedrivare. Våra representanter
kommunicerar dessa drivare till företagens styrelser och ordföranden via våra värdeskapandeplaner.

Värdeskapandeplanerna skiljer sig från företag till företag, men vissa fokusområden gäller för samtliga, exempelvis AI, hållbarhet, talent management och successionsplanering.

Ökande geopolitiska spänningar påverkar många av våra företag. Relationen mellan USA och Kina är av särskild betydelse givet storleken på de två länderna. Hur man kan hantera dessa utmaningar framgångsrikt är ett fokusområde i vår dialog med företagen.

Att utvärdera företagens strukturer är fortsatt högt prioriterat inom portföljen. Det är avgörande att alla företag arbetar med sina portföljer för att minska exponeringen mot områden som inte är strategiska eller som kommer att krympa över tid och istället investera i områden som kommer att gynnas av
transformativa trender. Det är av största vikt att företagen tillför tillräckligt med resurser till dessa tillväxtområden.

Skapat värde 2023 

26% Totalavkastning (SIXRX 19%) 

13,5  mdr kr betald utdelning varav 3,2  mdr kr till våra huvudägare Wallenbergstiftelserna 

-82% CO2e utsläppsminskning jämfört med 2016 (Investor AB) 

-65% CO2e utsläppsminskning jämfört med 2016 (portföljbolagen)

Gettyimages 946287188 V.3

Bygger världsledande företag

Läs mer