Investors Årsredovisning 2023

2023 i korthet

För Investor var 2023 ett starkt år, då både vår substansvärdestillväxt och totalavkastning utvecklades bättre än den svenska börsen och överträffade vårt eget avkastningskrav.

Noterade Bolag presterade bättre än börsen 

 • Totalavkastningen för Noterade Bolag uppgick till 25 procent, vilket överträffade SIXRX 
  avkastningsindex, som steg med 19 procent.
 • Våra företag fortsatte att driva strategiska initiativ såsom investeringar i FoU och ny 
  teknik, förvärv och anpassning av produktportföljerna, samtidigt som de förbättrade 
  effektiviteten och anpassade sig till de volatila marknadsförutsättningarna.

Stark vinsttillväxt i Patricia Industries

 • Totalavkastningen för Patricia Industries uppgick till 24 procent.
 • Våra dotterföretag ökade omsättningen med 9 procent organiskt i konstant valuta. Justerad EBITA ökade med 26 procent.
 • Våra företag fortsatte att investera i organiska tillväxtsatsningar och tilläggsförvärv för att framtidssäkra verksamheterna.

God tillväxt i EQT:s förvaltade tillgångar

 • Den rapporterade värdeförändringen för Investeringar i EQT uppgick till 17 procent.
 • Nettokassaflödet till Investor uppgick till -0,2 mdr kronor.
 • Trots tuffa marknadsvillkor för att resa nya fonder nådde EQT framgångsrikt sitt mål för EQT X.
 • EQT:s förvaltade tillgångar uppgick till 130 mdr euro, en ökning med 15 procent