Mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen

Fredliga & inkluderande samhällen SDG 16.5 - Bekämpa korruption och mutor

Varför: Affärsetik och styrning utgör grunden för vår ägarmodell. I vårt fokus på finansiell utveckling tar vi hänsyn till den bredare ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan som Investors och våra portföljbolags verksamheter har.

Vad vi gör: Vi har utvecklat riktlinjer för hållbarhet för investerare som anger tydliga förväntningar för oss och våra företag att bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt och etiskt sätt. Vi har en strukturerad process för detta arbete, som inkluderade etiskt affärsuppförande, korruptionsbekämpning och mutor. 2020 har vi haft ett särskilt fokus på mutor och korruption, men medvetenhetsutbildning om dessa frågor med alla våra dotterbolag följt av en granskningsprocess samt dialog med alla de börsnoterade företagen om deras arbete.