Vi strävar efter att vara ledande inom hållbart företagande

Att skapa värde

Investors affärsmodell att bygga starka och hållbara företag genom engagerat ägande är väl beprövad och har genererat en god långsiktig totalavkastning.

Investors Kapitalmarknadsdag 13 november 2020

Operativa prioriteringar

Öka substansvärdet

För att uppnå god substansvärdetillväxt, äger vi högkvalitativa företag och är en engagerad ägare som bidrar till att våra företag genererar lönsam tillväxt. Vi strävar efter att allokera vårt kapital framgångsrikt.

Bedriva verksamheten effektivt

Vi bibehåller kostnadsdisciplin för att vara effektiva och för att maximera vårt kassaflöde. Vårt mål, fastställt 2015, är att våra årliga förvaltningskostnader inte ska överstiga 500 Mkr justerat för löneinflation och växelkursförändringar.

Generera en stadigt stigande utdelning

Vår utdelningspolicy är att en hög andel av mottagna utdelningar från våra noterade bolag delas ut samt att en distribution sker till aktieägarna från övriga nettotillgångar som motsvarar en direktavkastning i linje med aktiemarknadens. Målet är att generera en stadigt stigande utdelning.

Investor som investering

Läs mer om Investor i vår årsredovisning

Vår senaste kvartalsrapport

Aktiekurs

Vi kan svara på dina frågor

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Föreslagen aktiesplit 4:1

Läs mer här

Bokslut 2020

Läs rapporten här

Investor B

642,80

-1,05 %

Aktieägare