Ledningsgrupp

Styrelsen utser verkställande direktör och fastställer en instruktion för verkställande direktörens arbete. Verkställande direktören ansvarar för den dagliga verksamheten i bolaget. Ansvaret innefattar bland annat investeringar i företag och avyttringar av innehav, personal-, finans- och ekonomifrågor samt löpande kontakter med företagets intressenter och den finansiella marknaden.

Verkställande direktören säkerställer att styrelsen får den information som krävs för att kunna fatta väl underbyggda beslut. Verkställande direktören är ledamot i Investors styrelse och närvarar vid samtliga styrelsemöten, utom då verkställande direktören själv utvärderas samt vid det tillfälle då styrelsen träffar revisorn utan närvaro av personer från företagsledningen.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Delårsrapport januari-juni 2023

Titta på webcasten här

Årsredovisning 2022

Läs mer här

Investor B

215,95

-0,60 %

Aktieägare