Valberedning

I enlighet med den instruktion för valberedningen som antagits av årsstämman ska ledamöterna i Investors valberedning utses av de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget som önskar utse en ledamot. Därutöver ska styrelsens ordförande vara ledamot i valberedningen.

Valberedningens förslag lämnas i samband med kallelsen till kommande årsstämma.

Valberedningen ansvarar för att bereda och presentera förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsearvode (uppdelat på ordförande, ledamöter och utskott), ordförande vid stämman, arvodering av revisorer och val av revisorer samt förslag till regler för valberedningen.

Valberedningen består av:

Michael Treschow, Wallenbergstiftelserna
Anders Oscarsson, AMF och AMF Fonder
Lars Isacsson, SEB-Stiftelsen
Carina Silberg, Alecta
Jacob Wallenberg, styrelseordförande i Investor AB

Aktieägare som önskar lämna förslag till Investors valberedning är välkomna att kontakta valberedningen.

E-post:
valberedning@investorab.com

Brev:
Investor AB
Att: Valberedningen
103 32 Stockholm

 

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Investordialogen - Ett samtal mellan vår ordförande Jacob Wallenberg, och vd Johan Forssell

Här hittar du webcasten

Information från vår årsstämma

Läs mer här

Investor B

169,76

0,94 %

Aktieägare