Investor sedan 2015

2015 Johan Forssell utsågs till VD och koncernchef. Investor introducerade en ny portföljstruktur bestående av Noterade Kärninvesteringar, EQT och Patricia Industries. Patricia Industries gjorde sin första amerikanska investering genom förvärvet av BraunAbility. Investor förvärvade ytterligare aktier i ABB och stärkte vårt ägande till 10 procent. Investor åtog sig att investera 3,2 Mdr kronor i EQT VII, EQT:s största fond hittills. Investor ökade sitt fokus på hållbarhet.

Johan Forssell, vd och koncernchef, Investor 

2016 Laborie förvärvas och blir ett helägt dotterföretag. Laborie utvecklar, designar och distribuerar innovativ diagnostisk utrustning och förbrukningsartiklar för urologi, gastroenterologi samt
barn- och mödrahälsa. Investor firar 100 år som engagerad, långsiktig och ansvarsfull ägare av högkvalitativa företag.

2017 Investor investerar ytterligare i Ericsson och flera av de noterade bolagen genomför strategiska förvärv. Patricia Industries erhåller 6 Mdr kronor i distribution, huvudsakligen från Mölnlycke. Investor börjar publicera bedömda marknadsvärden för dotterföretagen och de partnerägda investeringarna inom Patricia Industries.

2018 Många av Investors företag och Investor själv tar viktiga steg mot långsiktigt värdeskapande. Epiroc blir Investors tolfte noterade bolag efter avknoppningen från Atlas Copco. ABB presenterar avyttringen av Power Grids. Investor investerar ytterligare i Ericsson, Electrolux och Saab och Patricia Industries förvärvar två nya dotterföretag: Piab (Sverige) och Sarnova (USA). MSCI uppgraderar Investors ESG-rating till A (BBB).

2019 Investor investerar i ABB och Electrolux meddelar sin avsikt att separatnotera verksamheten inom Professional. Patricia Industries dotterföretag redovisar god omsättnings- och resultattillväxt. Aleris avyttras. EQT noteras framgångsrikt på Nasdaq Stockholm med Investor som fortsatt ledande ägare. Som en del i sitt utökade hållbarhetsarbete och för att ytterligare framtidssäkra sina företag identifierar Investor tre fokusområden: Affärsetik & styrning, Klimat & resurseffektivitet och Mångfald & inkludering. Investor sätter även långsiktiga hållbarhetsmål för företagens och sin egen verksamhet.

2020 dominerades av covid-19-pandemin. Våra företag var snabba att anpassa sig genom att vidta åtgärder för att skydda anställda, stödja kunderna, sänka kostnaderna och säkerställa likviditeten. Inom Noterade Bolag investerade vi totalt 3,4 mdr kronor i ABB, Ericsson och Electrolux Professional, som blev vårt 13:e börsnoterade företag. Patricia Industries förvärvade Advanced Instruments, världsledande inom osmolalitetstestning. Vi fortsatte att driva vår hållbarhetsagenda och lanserade fokusområden och mål för att ytterligare framtidssäkra våra företag.

Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag

Information om aktiespliten 4:1

Mer information

Hållbarhet är grundläggande för vår och våra företags framgång

Läs om våra mål här

Investor B

194,32

0,84 %

Aktieägare