Investor sedan 2015

2015

Johan Forssell utsågs till VD och koncernchef. Investor introducerade en ny portföljstruktur bestående av Noterade Kärninvesteringar, EQT och Patricia Industries. Patricia Industries gjorde sin första amerikanska investering genom förvärvet av BraunAbility. Investor förvärvade ytterligare aktier i ABB och stärkte vårt ägande till 10 procent. Investor åtog sig att investera 3,2 Mdr kronor i EQT VII, EQT:s största fond hittills. Investor ökade sitt fokus på hållbarhet.

Johan Forssell, vd och koncernchef, Investor 

2016

Laborie förvärvas och blir ett helägt dotterföretag. Laborie utvecklar, designar och distribuerar innovativ diagnostisk utrustning och förbrukningsartiklar för urologi, gastroenterologi samt
barn- och mödrahälsa. Investor firar 100 år som engagerad, långsiktig och ansvarsfull ägare av högkvalitativa företag.

2017

Investor investerar ytterligare i Ericsson och flera av de noterade bolagen genomför strategiska förvärv. Patricia Industries erhåller 6 Mdr kronor i distribution, huvudsakligen från Mölnlycke. Investor börjar publicera bedömda marknadsvärden för dotterföretagen och de partnerägda investeringarna inom Patricia Industries.

2018

Många av Investors företag och Investor själv tar viktiga steg mot långsiktigt värdeskapande. Epiroc blir Investors tolfte noterade bolag efter avknoppningen från Atlas Copco. ABB presenterar avyttringen av Power Grids. Investor investerar ytterligare i Ericsson, Electrolux och Saab och Patricia Industries förvärvar två nya dotterföretag: Piab (Sverige) och Sarnova (USA). MSCI uppgraderar Investors ESG-rating till A (BBB).

2019

Investor investerar i ABB och Electrolux meddelar sin avsikt att separatnotera verksamheten inom Professional. Patricia Industries dotterföretag redovisar god omsättnings- och resultattillväxt. Aleris avyttras. EQT noteras framgångsrikt på Nasdaq Stockholm med Investor som fortsatt ledande ägare. Som en del i sitt utökade hållbarhetsarbete och för att ytterligare framtidssäkra sina företag identifierar Investor tre fokusområden: Affärsetik & styrning, Klimat & resurseffektivitet och Mångfald & inkludering. Investor sätter även långsiktiga hållbarhetsmål för företagens och sin egen verksamhet.

2020

dominerades av covid-19-pandemin. Våra företag var snabba att anpassa sig genom att vidta åtgärder för att skydda anställda, stödja kunderna, sänka kostnaderna och säkerställa likviditeten. Inom Noterade Bolag investerade vi totalt 3,4 mdr kronor i ABB, Ericsson och Electrolux Professional, som blev vårt 13:e börsnoterade företag. Patricia Industries förvärvade Advanced Instruments, världsledande inom osmolalitetstestning. Vi fortsatte att driva vår hållbarhetsagenda och lanserade fokusområden och mål för att ytterligare framtidssäkra våra företag.

 

2021

fortsatte domineras av covid-19 pandemin. I mitten av april sålde Patricia Industries Grand Group och fastigheten Grand Hôtel, då hotellsegmentet inte är i linje med vår investeringsstrategi. Avyttringen frigör resurser som vi kommer att använda för att fortsätta att utveckla Patricia Industries och våra befintliga innehav. Investor skärpte sina klimatmål ytterligare och gick med i FN:s (UNFCCC) Race to Zero-kampanj inför COP26 via Exponential Roadmap Initiative. Under hösten blev Atlas Antibodies, som tidigare varit en del av Finansiella Investeringar, en av våra dotterbolag. Atlas Antibodies är en global utvecklare av avancerade reagenser för biomedicinsk forskning.

2022

var ett utmanande år för världsekonomin, präglat av kraftigt stigande inflation, räntor och energipriser, fortsatta störningar i leverantörsledet och den kvardröjande pandemin. Framförallt präglades det dock av den oprovocerade ryska invasionen av Ukraina. Mot denna bakgrund uppvisade Investor och våra portföljbolag stark motståndskraft. Aktiviteten bland våra företag var fortsatt hög. ABB knoppade av Accelleron, flera av Patricia Industries dotterföretag, inklusive Advanced Instruments, BraunAbility, Permobil och Piab genomförde tilläggsförvärv och EQT AB gick samman med Baring Private Equity Asia. Våra satsningar inom hållbarhet fortsatte. Under året blev Investor AB den mest ägda aktien på Nasdaq Stockholm.

2023

var ett starkt år för Investor, trots en utmanande omvärld. Vårt justerade substansvärde och vår totalavkastning utvecklades bättre än Stockholmsbörsen och överträffade vårt avkastningskrav. Inom Noterade Bolag deltog vi i Sobis nyemission för att finansiera förvärvet av CTI Biopharma och vi avyttrade vårt innehav i Accelleron, som tidigare knoppats av från ABB. Många av våra företag stärkte sina positioner via organiska initiativ och strategiska förvärv. Våra dotterföretag inom Patricia Industries utvecklades generellt väl med god omsättningstillväxt och lönsamhet. Ett flertal viktiga tilläggsförvärv genomfördes, med Labories förvärv av Urotronic och dess produkt Optilume (TM) BPH som en av höjdpunkterna. Investeringar i EQT utvecklades väl, främst tack vare den goda totalavkastningen i EQT AB. Inom hållbarhet närmade sig våra företag målet om att minska växthusgasutsläppen med 70 procent per 2030, jämfört med basåret 2016.

I oktober meddelade Investor att vd Johan Forssell kommer att avgå i samband med årsstämman i maj 2024. Christian Cederholm, Head of Patricia Industries, utsågs till ny vd.