Skärpta klimatmål

Värdeskapande genom hållbarhet

Vi skärper våra klimatmål ytterligare och går med i FN:s (UNFCCC) Race to Zero-kampanj inför COP26 via Exponential Roadmap Initiative. Näringslivet har en avgörande roll för omställningen till en hållbar mer fossilsfri samhällsekonomi och för att motverka de accelererande klimatförändringarna. Investors nya mål är i linje med att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader jämfört med förindustriella nivåer.

Idag tillkännager vi nya och uppdaterade klimatmål då höga ambitioner och beslutsamma åtgärder är nödvändiga i omställningen till en hållbar och mer fossilfri ekonomi. Att accelerera klimatarbetet är viktigt för våra företags långsiktiga konkurrenskraft och ytterst, för att skapa långsiktigt värde",

Johan Forssell, Investors koncernchef och VD 

Investors styrelse har beslutat att Investor ska:

  • Nå nettonollutsläpp som bolag per 2030
  • Minska utsläppen med 70 procent per 2030 för den aggregerade portföljen av bolag (basår 2016)
  • Ha ambitionen att nå nettonollutsläpp i hela värdekedjan senast per 2050
  • Uppmuntra alla portföljbolag att förbinda sig till Parisavtalet och när relevant, till Science Based Targets
  • Uppmuntra alla portföljbolag att rapportera klimatrelaterade risker och möjligheter i enlighet med TCFD-ramverket (Task Force on Climate Related Financial Disclosure)

Exponential Roadmap Initiative och UNFCCC Race to Zero

Exponential Roadmap Initiative samlar världsledande aktörer som har åtagit sig att bidra till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5-grader. Det omfattar teknikinnovatörer, forskare, företag och civilsamhälle som driver insatser som kan bidra till exponentiella klimatåtgärder såsom beskrivningen av de 4 pelarna i 1.5°C Business Playbook. 

”Att integrera klimat och hållbarhet i varje företags syfte och strategi är en förutsättning för tillväxt och värdeskapande över tid. Vi är mycket glada över att Investor - genom att implementera dessa principer - skärper sina mål för minskad klimatpåverkan, ansluter sig till Exponential Roadmap Initiative och därigenom förbinder sig till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader,”

Johan Falk, medgrundrare och ansvarig Exponential Roadmap Initiative. 

Exponential Roadmap Initiative är en inträdesport för företag att ansluta till FN:s Race to Zero kampanj som uppmanar icke-statliga aktörer att vidta omedelbara åtgärder för att halvera de globala utsläpper per 2030 och bidra till en hälsosammare, mer rättvis fossilfri värld över tid. Alla medlemmar har åtagit sig samma övergripande mål: att snabbt och rättvist minska utsläppen i linje med Parisavtalet genom transparanta åtgärdsplaner och robusta mål i närtid.

 

Hållbarhet är grundläggande för vår och våra företags framgång. Vi är övertygade om att hållbarhet integrerat i affärsmodellen är en förutsättning för att skapa långsiktigt värde.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete